Uzaktan Eğitime Giriş

Bilgi Bankası

1Konya Ticaret Odası ADR TEBLİĞİ
Konya Ticaret Odası'nın ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI ile ilgili tebliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.kto.org.tr/d/file/adr-ve-tmgd-tebligi.20150119132123.pdf
2TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI Hakkında Tebliğ - 22.mayıs.2014
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19697&sourceXmlSearch=TEHL%C4%B0KEL%C4%B0%20MADDE%20G%C3%9CVENL%C4%B0K%20DANI%C5%9EMANLI%C4%9EI%20HAKKINDA%20TEBL%C4%B0%C4%9E%20%28TEBL%C4%B0%C4%9E%20NO:%20TMKTDGM-01%29&MevzuatIliski=0# TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri,  insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini, b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri, c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak TMGD’leri, ç) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları, kapsar. (2) Bu Tebliğ, a) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, b) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, kapsamaz. Dayanak MADDE 3  (1) Bu Tebliğ, a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ve 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesine dayanılarak, b) 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla katılmamızın uygun bulunduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) ve 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) paralel olarak, hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4  (1) Bu Tebliğde geçen; a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını, b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, c) IATA DGR: Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemelerini, ç)  IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu, d) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü, e) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişileri, f)  RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği, g) Taşıt/Araç: Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan ADR ve RID’da yer alan karayolu ve demiryolu taşıtlarını, ğ) Tehlikeli madde: ADR/RID Ek A Bölüm 3.2’deki Tablo A’da yer alan maddeleri, h) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi, ı) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı, i) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belgeyi, j) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi (TMGDE): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşlarında görev yapan İdare tarafından yetkilendirilmiş eğiticileri, k) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi belgesi (TMGDEB): TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında görev yapacak eğiticilere İdare tarafından düzenlenen belgeyi, l) Yönetmelik: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.
3TMGD Görev ve Sorumlulukları
Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar: a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek. b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak. c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek. d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek. e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek. f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek. g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak. ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak. h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak. ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak. i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak. j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak. k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak. l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek. m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak. n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek. o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.
4TMGD Sınav Takvimi
http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Belgelik/guncel_haber/20150323_181040_64574_1_64896.pdf Sınav ücreti 50 TL dir. 2015 yılı içerisinde toplam 6 (altı) adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı yapılacaktır. Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Bu sınavlara katılmak için; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumumuza başvurabilirsiniz
5Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi İçin Gerekli Başvuru Evrakları
Sınava Başvuru için aşağıdaki belgeler yeterlidir(mail olarak gönderebilirsiniz): Nüfus Cüzdanı fotokopisi Fotoğraf Renkli (vesikalık) Öğrenim Durumu Belgesi (Lisans Diploması ya da Lisans Mezuniyet Belgesi sureti) Adli Sicil Kaydı (Tebliğ gereği: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak)/(E-devlet web sitesinden https://www.turkiye.gov.tr/ alınabilinir) Sınavı kazandıktan sonra Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Belgesini almak için Yangın söndürme katılım sertifikası belgesinin aslını ya da noter onaylı suretini ibraz etmek durumundasınız. Bu kapsamda İl Belediye Başkanlıklarına bağlı itfaiye müdürlükleri, YÖK ‘e bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ile Milli Eğitim Bakanlığı temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği Özel Eğitim Kuruluşlarınca yapılacak uygulamalı yangın eğitimleri sonunda düzenlenecek Yangın Eğitim Belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kabul edilmektedir.
6TMGD Eğitimi ve İçeriği Nedir?
Eğitime Yönelik Genel Açıklamalar Eğitimin süresi 49 saat olup devam mecburidir. Her konu anlatımından sonra, soru çözümleri ve deneme sınavları yapılacaktır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim kayıtları otomasyon sistemine kayıt ve sınav başvuru işlemleri Eğitim Kurumumuz aracılığıyla yapılacaktır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine ilişkin tüm eğitim dokümanları ve ara ikramlar Eğitim Kurumumuz tarafından verilecektir. Sınava yakın dönemde,en az bir gün olmak üzere ihtiyaca göre tekrar konu anlatımı ve soru çözümü yapılacaktır. Kursiyerlere, derslerden sonra eğitim kurumunda kalıp grup veya bireysel çalışma yapma imkânları verilecektir. Düzenlenecek Eğitimlerin Müfredatı, Aşağıda Yer Alan Asgari Ders Konularını İçermektedir: a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler. b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.). c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler). ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları. d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler. e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma). f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar. g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler. ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları. h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri. ı) Elleçleme ve istifleme kuralları. i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları. j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.). k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları. l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar. m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları. n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler. o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması. ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması. p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.
7Kimler TMGD Olabilir?Kimler Danışman İstihdam Etmelidir?
Kimler TMGD Olabilir? Herhangi bir 4 yıllık lisans programından mezun olan herkes, Ulaştırma,Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’nın(UHDB) yetkilendirdi kurumlarda eğitim alabilir. Nasıl TMGD Olunur? Herhangi bir Lisans programından mezun olduktan sonra UHDB’nin yetkilendirdiği kurumlardan 49 saatlik eğitim alıp,bakanlığın sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir.Sınavdan en az 70 puan alarak danışmanlık seritifikanızı alabilir,TMGD istihdam etmez zorunda olan on binlerce firmada hemen danışman olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca sınavdan en az 80 alarak ve bakanlığın gerekli gördüğü yabancı dil belgelerine sahip olarak TMGD Eğitmani olarak da çalışabilirsiniz. TMGD Eğitimine Kimler Katılmalı? Tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan, elleçleyen, etiketleyen ve ambalajlayan firmaların tehlikeli maddeler konusunda uzmanlaşmak isteyen yöneticileri Tehlikeli maddeler konusunda hızlı bir kariyer hedefleyen herkes Akademisyenler Firma bünyesinden veya ayrı bir danışmanlık faaliyeti olarak yetkili TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak çalışmak isteyenler veya bu konuda kendilerine veya firmalarına ciddi bir bilgi ve uzmanlık yaratmak isteyenler
8Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Yönetmeliği
 
24 Ekim 2013 tarih ve 28.801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKile aşağıdaki konularda yükümlülükler getirilmiştir.    Bu Yönetmelik; “Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini, kapsar.”   TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI” istihdam etme veya TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANINDAN 30.06.2015 tarihine kadar hizmet alınması zorunludur. Ayrıca 10.04.2014 tarih ve 15.P341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe giren TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGEYE göre “TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ” nin 31.12.2014tarihine kadar alınması zorunludur.

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK’İLE

FİRMANIZI KAPSAYAN

SORUMLULUKLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Taşımacılık faaliyetlerinde ki genel kurallardan; risk tedbirlerinizden, ambalajlarınızdan, araçlarınızın işaretlenmesinden sorumlusunuz.

Yükleme yaptığınız araçlarınızda“ADR UYGUNLUK BELGESİ” var mı? Araçlarınızın yıllık ADR Uygunluk Onayı var mı? Özel izin alma zorunluluğu olan Sınıf 1, Sınıf 6.2, Sınıf 7 için izin belgeniz alındı mı? İstihdam ettiğiniz yada yükleme yaptığınız araçların sürücülerinin Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası“(SRC5) / ADR”Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulundurulması gerekli olan belgeler var mı? Taşımacılık Faaliyetinde Yer Alan Tarafların Hak, Sorumluluk ve Yükümlülükleri; Gönderenin yükümlülükleri Paketleyenin yükümlülükleri Yükleyenin yükümlülükleri Dolduranın yükümlülükleri Taşımacının yükümlülükleri Taşıt sürücüsünün ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri Alıcının yükümlülükleri Boşaltanın yükümlülükleri Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisinin yükümlülükleri Muafiyet ve özel izin verilecek halleri biliyor muyuz? Tehlikeli madde yüklü taşıtların izleyeceği güzergâhlar ve park yerleri tespit edilir.   Tehlikeli madde taşımalarında ADR’nin yanı sıra bazı özel hükümlere de uyulması zorunludur. Bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetler T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı denetimine tabidir.   Trafikte seyreden taşıtların kontrolleri için karayolları kenarlarında tesis edilen sabit veya mobil denetim istasyonlarında tehlikeli madde taşıyan taşıtların denetimi yapılır.   İdari para cezası uygulanması ve diğer yaptırımlar   “Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen; gönderen, taşımacı, alıcı, yükleyen, paketleyen, boşaltan, dolduran, taşıt sürücüsü ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerine uyarma verilir.   Bu Yönetmeliğe göre verilen ve 30 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre kaldırılmayan uyarmaların toplam sayısı elliye ulaşan; gönderenlerin, paketleyenlerin, yükleyenlerin, dolduranların, boşaltanların, alıcıların ve tankkonteyner/taşınabilir tank işletmecilerinin faaliyetleri, Bakanlığın ilgili valiliğe yazdığı bildirimin ulaştığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde valilikçeotuz gün süreyle durdurulur.”   Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANIistihdam etmesi veyaTEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI’ndan hizmet alması zorunludur. Yetki belgesi sahipleri tehlikeli madde taşıyan taşıtlarına, TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASIyaptırmak zorundadır. Taşıt belgelerinde kayıtlı özmal ve sözleşmeli tüm taşıtlar için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmayan yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde taşımacılığı yapamaz. Tehlikeli madde taşıyan bir karayolu taşıtının, taşıma zinciri içinde kalkış ve varış noktaları arasında denizyolu, iç suyolu veya demir yolunu kullanması halinde; taşımacı kısmen kullandığı bu diğer taşıma türlerinin kullanımı esnasında o türe ait tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatına uymak zorundadır. Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum / kuruluştan taşıt uygunluk belgesini almak zorundadırlar. Faaliyet belgesinin aranması GEÇİCİ MADDE 3 –(1) 6 ncı maddenin 3 üçüncü fıkrasında yer alan gerçek veya tüzel kişilerden Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 31.12.2014tarihine kadar aranmaz. Bu tarihten sonra Faaliyet Belgesi olmayanların faaliyetlerine müsaade edilmez.   Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme GEÇİCİ MADDE 4 –(1) 33 üncü maddede yer alan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından hizmet alma zorunluluğu 30.06.2015tarihine kadar aranmaz.   GEÇİCİ MADDE 7 –(Ek: RG-27.08.2014-29.101) (1) 24.10.2013 tarihinden önce üretilmiş olan ambalajlar için 5 inci maddenin 4 üncü fıkrası hükmü aranmaz, bu ambalajların yurt içi tehlikeli madde taşımacılığında kullanımına31.12.2015 tarihine kadar müsaade edilir. Bu Yönetmelik 01.01.2014tarihinde yürürlüğe girer.”  

Kurumumuz T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI tarafından verilen

 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesine sahiptir.

Kurumumuzda ticari araç sürücüleri için “SRC 1, 2, 3, 4”    Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücüler için “SRC 5 ADR Temel (Ambalajlı ve Paketli Taşıma),   SRC 5 Tanker Eğitimi, Sınıf 1 Patlayıcı Madde Eğitimi, Sınıf 7 Radyoaktif Madde Eğitimi” konularında sürücü eğitimi verilmektedir.   Eğitim kurumumuz 22 Mayıs 2014 tarihli 29.007 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ”Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de” belirtilen eğitimleri Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Yetkili Kurum olarak vermektedir.

Sürücülerinizin SRC Eğitimlerive 

firmanızda görev yapacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi  hakkında bizimle irtibata geçebilirsiniz.
 
9ADR Kitap Ciltlerine Nasıl Ulaşırım?
- ADR KİTAP CİLT 1 ( içeriğine http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/sozlesmeler/20130304_152440_64574_1_64896.pdf ) - ADR KİTAP CİLT 2 (içeriğine http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/sozlesmeler/20130304_152342_64574_1_64896.pdf)
10TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLUYLA TAŞINMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
Aşağıda ki bağlantıdan inceleyebilirsiniz
http://www.dataakademi.com.tr/dosyalar/tehlikeli-madde-yonetmelik.pdf
11KARAYOLLARIN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
Aşağıda ki bağlantıdan inceleyebilirsiniz
http://www.dataakademi.com.tr/dosyalar/karayolu-denizyolu.pdf