Uzaktan Eğitime Giriş
31
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?
 • 2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında  ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır.Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu  ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kime Denir?
 • Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak, yetkilendirilen gerçek kişiyi ifade eder.
 • NASIL TMGD OLUNUR?
 • Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,
  (fizik, kimya, biyoloji bölümü mezunu olanlar ve tüm mühendislik bölümü mezunları)
 • Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,
 • TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nerelerde Çalışabilir?
 • Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinde çalışabilir. Ayrıca, miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerde çalışabilir.
 • TMGD Olmak İçin Nereye Başvurmak Gerekir?
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı(TMGD) eğitimi yetki belgesine sahip eğitim kuruluşlarına başvurmak gerekmektedir.


 • Hemen Kaydolmak İçin;
  Arayınız: (0332) 236 4141 /// (0542) 236 4241
  VEYA
  Ön Kayıt Formu Doldurunuz

  31
  TMGD SINAVI NASIL YAPILMAKTADIR?
 • TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak kitap açık yapılmaktadır.

 • Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir. Sınav, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2017 yılında 13 ilimizde yapılması kararlaştırıldı. Bunlar: Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon.
  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası Nedir?
 • Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı ifade eder.
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası Ne Kadar Süre İle Geçerlidir?
  5 yıl süre ile geçerlidir
  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmalarına Yönelik Düzenlenen Eğitimi Neler İçermektedir?
 • TMGD eğitimleri; Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine sahibi eğitim kuruluşlarında, TMGD Tebliği kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığını En Fazla Kaç Yerde Çalışabilir?
 • Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş(5) yerde danışmanlık yapabilir.

 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK) bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.”

 • 31
  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanın Görev Ve Yükümlülükleri Nelerdir?
 • TMGD’ler danışmanlık hizmeti verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırır. TMGD, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye karşı sorumludur.

 • a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.
  b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
  c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.
  ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.”
  “f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.”
  g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.”
  “l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dahil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.”
  “n) Danışmanlık hizmeti verilen işletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık hizmeti verilen işletmeye, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
  o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.”
  “(3) İşletmede sorumlu olarak görev yapan TMGD; taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletme yönetimine bir kaza raporu hazırlar. TMGD tarafından hazırlanan bu rapor, bir ay içerisinde işletme veya TMGDK tarafından İdareye www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gönderilir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerine geçmez.”
  İşyerlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etme Durumu Nedir?
 • TMGD Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet TMGD istihdam etmek veya İdarece yetkilendirilen TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarını)’den hizmet almakla yükümlüdürler.

 • Bir işletmede TMGD hizmeti, TMGDS’ye sahip olmak şartıyla; işletme sahibi veya işletmede bu amaçla istihdam edilen TMGD veya TMGDK’den hizmet alınarak yapılabilir.

 • İdare (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü), işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi veya TMGDK’den hizmet alması gereken TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Atama İşlemleri Nasıl Yapılmalıdır?
 • İşyerleri stihdam edeceği TMGD’leri veya hizmet alacağı TMGDK’ler ile yapacağı anlaşmayı www.türkiye.gov.tradresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla yükümlüdür.
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tespit Ve Tavsiyelerini Nereye Nasıl Bildirmelidir?
 • TMGD tarafından u-net otomasyon sistemine yapmalıdır. U-net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul edilmektedir.
 • TMGD tarafından, işletmede yürütülen faaliyetlerine ilişkin tespit ve önerilerinin işlendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkilisi tarafından birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla yükümlüdürler.
 • TMGD Eğitimi Veren Kurumu Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
 • Bakanlıktan yetkili olup olmadığına,
 • Yetki Belgelerimiz
 • Eğitimi verecek eğitmenin tecrübesi,
 • (Eğitmen Kadromuz, Türkiye'de yalnızca 27 tane bulunan 3 yıldızlı hocalardan veya en az 3 yıl eğitim ve saha deneyimi olan eğitici yetkisine sahip kişilerden oluşmaktadır.)
 • Sınavdaki başarı oranı
 • (2015 yılı itibariyle faaliyete başlamış DATA AKADEMİ, şimdiye kadar 28 TMGD sınav döneminden, ortalama %51 başarı ile Türkiye başarı sıralamasında ilk 5 kurumdan birisidir. En yüksek başarı elde eden grubumuzdaki kazanma oranı ise %68 olmuştur -ki bu sonuç da kurumumuzu Türkiye'de 2. sıraya yükseltmiştir.)